عناصر غذایی در گیاهان برای حفظ سلامت و رشد گیاه اهمیت زیادی دارد. در این بین سیزده عنصر غذایی معدنی برای رشد گیاه مورد نیاز بوده که آنها را عناصر ضروری می‌نامند. در ادامه به منگنز در گیاهان به عنوان یکی از عناصر و نشانه‌های کمبود آن در گیاهان خواهیم پرداخت تا خودتان پزشک گیاهان‌تان باشید.

اهمیت منگنز در گیاهان

منگنز در گیاهان به‌عنوان یک عامل مهم برای سیستم‌های زیستی مختلف از جمله فتوسنتز، تنفس و جذب نیتروژن به کار می‌رود. منگنز در جوانه‌زنی گرده، رشد لوله گرده، طول عمر سلول‌های ریشه و مقاومت در برابر عوامل بیماری‌زای ریشه دخیل است. منگنز نقش مهمی در فتوسنتز دارد، زیرا فتوسيستم اکسیداسیون نیاز مطلق به منگنز دارد.

علائم کمبود منگنز

کمبود منگنز، باعث کاهش فتوسنتز می‌شود. اثر منفی کمبود منگنز در فتوسنتز موجب کاهش معنی‌دار غلظت قند محلول در قسمت‌های مختلف گیاهه می‌شود وگیاهان مستعد به آسیب سرمازدگی می گردند. با تشدید کمبود منگنز بخش‌های جدید گیاه کاملا زرد می‌شوند و معمولا زردی در بافت‌های بین رگبرگها دیده می‌شود.

منگنز در گیاهان

منگنز در گیاهان